Adidas-Salomon

上传图片时刻:
2020-07-13

      公司背景
      Adidas-Salomon 总部位于德国的荷索金劳勒市,是全球运动用品行业的佼佼者。设计、制造以及加速运动产品线投入市场对于 Adidas-Salomon 的成功也起到至关重要的作用。

      挑战
      Adidas-Salomon 全(quan)球共有 900 家现行供应商

      90%以上内容的软件都由布满国际的委外研发商生产销售      如同此巨大的外包服务创造企业产品      规划者与产生商之間的沟通能力就成关键性


      商业价值
      使用科天(tian)网络会议以(yi)来

      来源于 Adidas-Salomon 的结构设计、品牌的开发和销售业务部营业员      并且 中间接制作商人的 120 到 150 位建设项目举办者      延长普通员工的工作劳动效率,不同诸多浪费存在的时长遇上了出差前往参加触摸会议      消费者标识:“大家在这种专题讨论的是一个的项目可大大节省5到6六位数的差旅金费。”